GRATIS verzending vanaf €125 in België

GRAPPOLO BV
Alberic Deleustraat 15, B-8820 TORHOUT
BE0505.777.103

RPR Oostende
info@grappolo.be
Tel: +32 486 30 64 20
(Hierna “Grappolo”)

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van Grappolo en elke aankoop die de klant plaatst bij Grappolo.

Door het plaatsen van een bestelling bij Grappolo (i) aanvaardt de klant dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn, waarvan de klant bij deze uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand doet, en (ii) garandeert de klant dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van de artikelen in kwestie.

Artikel 2: Prijs

Alle prijzen vermeld op prijslijsten, folders etc. van Grappolo zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het desgevallend woordelijk op het betreffende document van Grappolo wordt omschreven. De eventuele bijhorende foto is illustratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod van Grappolo staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen aangeboden door Grappolo zijn zowel bestemd voor groothandel en horeca als voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus van Grappolo met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Grappolo de klant vooraf contact op te nemen met haar klantendienst (zie artikel 11).

Grappolo is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Grappolo is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod van Grappolo geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Grappolo.

Grappolo is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Aankopen en levering

De aankoop bij Grappolo komt tot stand op het moment dat Grappolo de aankoop schriftelijk bevestigt aan de klant via een bestelbon voor de artikelen die op deze bevestigde bestelbon staan omschreven en voor zover deze artikelen nog in voorraad zijn. Behoudens anders aangegeven in de bevestigde bestelbon, worden de artikelen thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigde bestelbon aangeduide leverdatum (waarbij voor bestellingen van minder dan 100 EUR (incl. BTW) 15 EUR (incl. BTW) transportkosten worden aangerekend) of kunnen de artikelen door de klant worden afgehaald bij Grappolo mits een afspraak wordt gemaakt op voorhand. Deze leverdatum is evenwel louter indicatief en bindt Grappolo niet. Een overschrijding van de leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de prijs of op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van Grappolo.

De betaling geschiedt vooraf of via overschrijving. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart (Visa, Mastercard)
  • via bankkaart (Maestro)
  • cash (enkel bij afhaling bij Grappolo)
  • via overschrijving

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs (in hoofdsom, kosten en intresten) door de klant, de exclusieve eigendom van Grappolo.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering, die plaats vindt op risico van de klant, of afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Grappolo te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Grappolo beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het niet-betaalde bedrag voor alle relevante administratieve en invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, met een minimum van 50 euro per aankoop.

Onverminderd het voorgaande behoudt Grappolo zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen overeenkomstig artikel 5 van deze Voorwaarden. Bovendien heeft Grappolo het recht om de schuldvorderingen die zij zou hebben op de klant te compenseren met de eventuele bedragen die Grappolo de klant verschuldigd zou zijn.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming, moet binnen de 5 kalenderdagen na afhaling of levering schriftelijk worden gemeld aan de klantendienst van Grappolo (zie artikel 11 van deze Voorwaarden), op straffe van verval van elk recht. Verborgen gebreken moeten binnen korte termijn na ontdekking ervan worden gemeld. Enige remedie, bij uitsluiting van enige andere vorm van aansprakelijkheid, voor zichtbare en verborgen gebreken die tijdig en conform dit artikel 7 werden gemeld is de kosteloze vervanging of herstelling van het defecte artikel dan wel omruiling indien de kosten voor vervanging of herstelling buiten verhouding zijn of indien herstelling onmogelijk is, naar eigen keuze van Grappolo.

Artikel 8: Garantie

De bepalingen van dit artikel 8 gelden enkel voor klanten die artikelen bij Grappolo aankopen in hun hoedanigheid van consument in de zin van de wet 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen:

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Elk artikel van Grappolo is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en de daarin voorziene wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van afhaling of levering van dit artikel aan de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie, indien van toepassing, laat deze rechten uit de wettelijke garantie onverlet.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur of het betalingsbewijs, dat dienst doet als garantiedocument, kunnen voorleggen.
De klant dient vooraf contact op te nemen met de Grappolo klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Grappolo door deze – gelet op de aard van de artikelen – persoonlijk dan wel per koerier op het adres van de maatschappelijke zetel van Grappolo te bezorgen.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Gedurende deze periode verbindt Grappolo zich er toe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen dan wel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn of indien herstelling onmogelijk is.

De wettelijke garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij levering van de artikelen en is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

De wettelijke garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van afhaling of levering, worden geacht niet aanwezig geweest te zijn op het ogenblik van de afhaling of levering van het betreffende artikel, behoudens tegenbewijs door de klant.

De voornoemde garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Grappolo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@grappolo.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Grappolo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 11: Grappolo klantendienst

De Grappolo klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 30 64 20 via e-mail op info@grappolo.be of per post op het volgende adres Grappolo bv, Alberic Deleustraat 15, B-8820 TORHOUT

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Grappolo kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Grappolo is en blijft de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, commentaren, illustraties, beelden en andere informatie door haar getoond en de klant verbindt zich er toe hierop geen inbreuk te maken.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen betreffende deze Voorwaarden, op alle artikelen uit het assortiment van Grappolo, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.